Παρατίθεται απόσπασμα μελέτης του Πολυτεχνείου του 2010, με θέμα “Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Νήσου Ίου με στόχο την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας της”