ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟ

Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, στην εταιρεία 105 Α.Ε, για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4.4 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟ