Παρατίθεται η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης ΣΕΠΔΕΜ Μέρος Πρώτο